Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Okocim – Unia Tarnów – promocja konsumencka 2015

1. Postanowienia ogólne.
1.1.Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą “Okocim- Unia Tarnów- promocja konsumencka 2015”, zwanej dalej “Promocją”, jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie pod adresem: 02-135 Warszawa, ulica Iłżecka 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 43669, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 666.200.000 zł, której nadano numer identyfikacyjny NIP 869-163-74-82 oraz numer statystyczny REGON 851638844, dalej zwana „Organizatorem”.
1.2.Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
1.3.Promocja jest prowadzona od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą się do dnia 15 grudnia 2015 roku.
1.4.Promocja prowadzona będzie na terenie miasta Tarnowa w punktach sprzedaży oznaczonych plakatem informującym o Promocji (dalej „Sklepy”). Informacja o promocji będzie się znajdować na materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży detalicznej.
2. Uczestnicy promocji.
2.1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust. 3.1., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które na dzień przystąpienia do Promocji ukończyły 18 lat.
2.2.W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Warunki udziału i zasady promocji.
3.1. Promocją objęte jest piwo marki Okocim we wszystkich opakowaniach o pojemności 0,5 litra, sprzedawane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, w Sklepach oznaczonych zgodnie z pkt. 1.4, na terenie województwa małopolskiego, zwane dalej “Produktami”
3.2.W celu wzięcia udziału w Promocji, należy w okresie trwania Promocji, określonym w pkt. 1.3., nabyć w Sklepie Produkty w ilości:
a) jednorazowy zakup 20 (dwudziestu) sztuk Produktów w puszce lub w butelce lub w puszce i butelce – każdy taki zakup premiowany jest voucherem, który upoważnia do odbioru 1 (jednego) biletu dla jednej osoby na mecz Unii Tarnów Azoty rozgrywanym na terenie stadionu Unii Tarnów, w terminach wymienionych w pkt.3.7.
b)jednorazowy zakup 4 (czterech) sztuk Produktów w puszcze lub w butelce lub w puszce i butelce – każdy taki zakup jest premiowany kuponem promocyjnym uprawniającym do odbioru 1 (kufla) piwa o pojemności 0,4 litra, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 4.4 oraz 4.10. Regulaminu.
3.3. Każdy zakup promocyjny, aby uprawniał do wzięcia udziału w Promocji, musi być udokumentowany odrębnym paragonem lub fakturą.
3.4. W celu uniknięcia wątpliwości, należy wyjaśnić, że:
a)zakup wielokrotności ilości Produktów wymienionej w pkt. 3.2.a) powyżej powoduje, że zakup taki premiowany jest proporcjonalnie odpowiednio większą ilością voucherów (tj. np. jednorazowy zakup 40 sztuk Produktów, udokumentowany jednym paragonem, uprawnia do otrzymania 2 voucherów, itd.),
b)zakup wielokrotności ilości Produktów wymienionej w pkt. 3.2.b) powyżej powoduje, że zakup taki premiowany jest proporcjonalnie odpowiednio większą ilością kuponów promocyjnych (tj. np. jednorazowy zakup 8 sztuk Produktów, udokumentowany jednym paragonem, uprawnia do otrzymania 2 kuponów promocyjnych, itd.),
c)zakup wielokrotności ilości Produktów wymienionej w pkt. 3.2.a) oraz w pkt. 3.2. b) powyżej powoduje, że zakup taki premiowany jest proporcjonalnie odpowiednio większą ilością voucherów i/lub kuponów promocyjnych (tj. np. jednorazowy zakup 24 sztuk Produktów, udokumentowany jednym paragonem, uprawnia do otrzymania 1 voucheru i 1 kuponu, lub – według wyboru nabywcy – 6 kuponów promocyjnych, itd.),
d)jednorazowy zakup, o którym mowa w pkt. 3.2. a) powyżej nie uprawnia do otrzymania jednocześnie zarówno voucheru, jaki i kuponów promocyjnych.
3.5. W celu otrzymania nagrody, należy zachować oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT).
3.6.Każdy Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji.
3.7. Otrzymany kupon promocyjny, o którym mowa w pkt. 3.2 b), można zrealizować tylko w czasie imprez, które odbywają się na terenie stadionu Unii Tarnów w następujących terminach:

1 KOLEJKA
05/04/2015
STAL GORZÓW – KS TORUŃ
________________________________________
05/04/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – UNIA TARNÓW
06/04/2015 – PGE STAL RZESZÓW – FOGO UNIA LESZNO
06/04/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – SPAR FALUBAZ ZIELONA GÓRA
________________________________________
2 KOLEJKA
12/04/2015 – FOGO UNIA LESZNO – GKM GRUDZIĄDZ
12/04/2015 – KS TORUŃ – BETARD SPARTA WROCŁAW
12/04/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – PGE STAL RZESZÓW
12/04/2015- UNIA TARNÓW – STAL GORZÓW

3 KOLEJKA
26/04/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – STAL GORZÓW
26/04/2015 – PGE STAL RZESZÓW – BETARD SPARTA WROCŁAW
26/04/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – KS TORUŃ
26/04/2015 – FOGO UNIA LESZNO – UNIA TARNÓW
________________________________________
4 KOLEJKA
10/05/2015 – KS TORUŃ – PGE STAL RZESZÓW
10/05/2015 – STAL GORZÓW -FOGO UNIA LESZNO
10/05/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – GKM GRUDZIĄDZ
10/05/2015 – UNIA TARNÓW – SPAR FALUBAZ ZIELONA GÓRA
________________________________________
5 KOLEJKA
21/05/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – UNIA TARNÓW
24/05/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – PGE STAL RZESZÓW
24/05/2015 – FOGO UNIA LESZNO – KS TORUŃ
24/05/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – STAL GORZÓW
________________________________________
6 KOLEJKA
31/05/2015 – KS TORUŃ – GKM GRUDZIĄDZ
31/05/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – FOGO UNIA LESZNO
31/05/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – STAL GORZÓW
31/05/2015 – PGE STAL RZESZÓW – UNIA TARNÓW
________________________________________
7 KOLEJKA
04/06/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – SPAR ZIELONA GÓRA
04/06/2015 – STAL GORZÓW – PGE STAL RZESZÓW
04/06/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – FOGO UNIA LESZNO
04/06/2015 – UNIA TARNÓW – KS TORUŃ

8 KOLEJKA
14/06/2015 – KS TORUŃ – STAL GORZÓW
14/06/2015 – FOGO UNIA LESZNO – PGE STAL RZESZÓW
14/06/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – BETRD SPARTA WROCŁAW
14/06/2015 – UNIA TARNÓW – GKM GRUDZIĄDZ

9 KOLEJKA
21/06/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – FOGO UNIA LESZNO
21/06/2015 – PGE STAL RZESZÓW – SPAR ZIELONA GÓRA
21/06/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – KS TORUŃ
21/06/2015 – STAL GORZÓW – UNIA TARNÓW

10 KOLEJKA
26/06/2015 – UNIA TARNÓW – FOGO UNIA LESZNO
28/06/2015 – TORUŃ – ZIELONA GÓRA
28/06/2015 – STAL GORZÓW – GKM GRUDZIĄDZ
28/06/2015 – BETARD SPARTA WROCŁAW – PGE STAL RZESZÓW

11 KOLEJKA
26/07/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – BETARD SPARTA WROCŁAW
26/07/2015 – FOGO UNIA LESZNO – STAL GORZÓW
26/07/2015 – PGE STAL RZESZÓW – KS TORUŃ
26/07/2015 – SPAR ZIELONA GÓRA – UNIA TARNÓW

12 KOLEJKA
09/08/2015 – KS TORUŃ – FOGO UNIA LESZNO
09/08/2015 – STAL RZESZÓW – GKM GRUDZIĄDZ
09/08/2015 – STAL GORZÓW – SPAR ZIELONA GÓRA
09/08/2015 – UNIA TARNÓW – BETARD SPARTA WROCŁAW

13 KOLEJKA
14/08/2015- FOGO UNIA LESZNO – SPAR ZIELONA GÓRA
16/08/2015 – GKM GRUDZIĄDZ – KS TORUŃ
16/08/2015 – STAL GORZÓW – BETARD SPARTA WROCŁAW
16/08/2015 – UNIA TARNÓW – PGE STAL RZESZÓW

14 KOLEJKA
23/08/2015 – FOGO UNIA LESZNO – BETARD SPARTA WROCŁAW
23/08/2015 – PGE STAL RZESZÓW – STAL GORZÓW
23/08/2015 – ZIELONA GÓRA – GRUDZIĄDZ
23/08/2015 – KS TORUŃ – UNIA TARNÓW

4. Nagrody.
4.1.Nagrodami w Promocji są:
a)vouchery – każdy uprawniający do odbioru biletu dla 1 (jednej) osoby na mecz Unii Tarnów Azoty, wymieniony w pkt. 3.7., o wartości rynkowej 50 zł brutto (pięćdziesiąt złotych) lub 35 zł brutto (trzydzieści pięć złotych), oraz
b)kupony promocyjne – każdy uprawniający do odbioru 1 (jednego) piwa Okocim Jasne Pełne o pojemności 0,4 litra, o wartości jednostkowej 6,00 zł brutto (sześć złotych); całkowita ilość nagród w tej kategorii wynosi 5.000 sztuk (pięć tysięcy).
4.2.Nagrody określone w pkt. 4.1. a) powyżej będą przyznawane aż do czasu wyczerpania ich zapasów, w takie sposób, że najpierw wydawane będą vouchery uprawniające do odbioru biletów o wartości 50 zł brutto każdy, a po ich wyczerpaniu – uprawniające do odbioru biletów o wartości 35 zł brutto każdy.
4.3. Wymiany vouchera, o którym mowa w pkt. 4.1. a), na bilet uczestnik promocji może dokonać wyłącznie na stoisku Organizatora przed głównym wejściem na stadion Unii Tarnów, w dniu meczu wskazanym na voucherze, na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu.
4.4.Kupon, o którym mowa w pkt. 4.1 b), można wymienić na piwo tylko w czasie i na terenie imprez sponsorowanych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3.7.
4.5.Odbiór nagrody, o której mowa w pkt. 4.1b) Uczestnik pokwituje swoim podpisem.
4.8.Odbierając nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1 a) Uczestnik wypełnia dokument potwierdzający
wydanie nagrody, czas i miejsce przekazania, odbiorcę oraz rodzaj akcji.
4.9.Żadna z nagród w Promocji nie zostanie wydana osobie, która nie spełnia wymogu określonego w pkt. 2.1 niniejszego Regulaminu.
4.10.Podstawą wydania w ramach Promocji piwa promocyjnego 0,4 l na imprezie, o której mowa w pkt. 3.7 Regulaminu, jest wyłącznie kupon promocyjny z załączonym oryginałem paragonu lub faktury, będącym dowodem zakupu Produktu w ramach Promocji.
4.11.W związku z tym, że jednorazowa wartość nagród, o których mowa w pkt. 4.1. nie przekracza kwoty 760 zł, to wartość otrzymanych nagród jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
4.12.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
4.13.Uczestnikowi nie przysługuje prawo scedowania uprawnień do nagrody na osoby trzecie
5. Postanowienia reklamacyjne.
5.1. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo złożenia reklamacji na adres: Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.
5.2.Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura Organizatora wskazany w pkt. 5.1. Na kopercie należy dodać dopisek: „Okocim- Unia Tarnów- promocja konsumencka 2015″.
5.3.Organizator Promocji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację listem poleconym o sposobie jej załatwienia.
5.4.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. Regulamin Promocji jest dostępny – w okresie trwania Promocji – w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00, na stronie internetowej marki Okocim pod adresem: www.okocim.pl, na stronie internetowej klubu Unia Tarnów pod adresem www.unia.tarnow.pl, w Sklepach oraz na kuponie promocyjnym .
6.2.Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
6.3.Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Promocji przez Uczestników jest Organizator. Dane osobowe uzyskane od uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją niniejszej Promocji, przekazania nagród, ich rozliczenia oraz przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
6.4. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
6.5.Wszelkie spory dotyczące Promocji, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd Właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

Sponsorzy i partnerzy
Małopolska

wesbud

Nowrem Group

wia-lan

wamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

rehamedica

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

Muszynianka

Chemart

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

ReDrog S.C.

Kącik Piękna Tarnów

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST