Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Po jedenaste – segreguj

Regulamin konkursu fotograficznego akcji informacyjno – edukacyjnej

 1. „PO JEDENASTE SEGREGUJ”
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM z siedzibą przy ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa, NIP:525-000-19-25 REGON: 000423893 zwana dalej Organizatorem.

Operatorem Konkursu jest Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów NIP: 993-02-93-610 zwana dalej Operatorem.

Organizator i Operator występują razem jak Współorganizatorzy.

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „PO JEDENASTE SEGREGUJ” i zwany jest dalej Konkursem.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2015 r. i trwa do 24.09.2015, do godziny 23.59.

6.Konkurs organizowany jest na profilu społecznościowym Operatora https://www.facebook.com/uniatarnowzssa

 1. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przesyłane przez Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Współorganizatorzy prowadzą Konkurs na własną odpowiedzialność. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik zrzeka się tym samym w stosunku do spółki Facebook Ireland Limited, roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ogłaszany między innymi w Internecie, w szczególności na stronach www Współorganizatorów, na Facebooku – na fun page Operatora.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 • 2 Cele Konkursu
 1. Inicjatorem kampanii edukacyjnej jest Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52, 02-326 Warszawa.
 2. Akcja jest kontynuacją wcześniejszych działań edukacyjnych pod hasłem „PO JEDENASTE: SEGREGUJ!”.
 1. Celami Konkursu są:

3.1 promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych,

3.2 kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,

3.3 zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne),

3.4 zachęcanie do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne,

3.5 piętnowanie miejsc powstawania dzikich wysypisk,

3.6 promocja ochrony przyrody,

3.7 przestrzeganie prawidłowej gospodarki ściekowej,

3.8 promocja zakupów produktów ekologicznych,

3.9 umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych i artystycznych na szerokim forum.

 • 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.1 jest w wieku 3-14 lat, za pośrednictwem prawnych opiekunów,

1.2 Uczestnik Konkursu lub opiekun musi posiadać tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

1.3 Uczestnik Konkursu musi przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms ,

1.4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/uniatarnowzssa .

 • 4 Zasady Konkursu
 1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu do Operatora poprzez wiadomość na Facebook’u, zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Materiałem Konkursowym.
 2. Materiały Konkursowe, o których mowa w ust. 1 powinny przedstawiać:

Zdjęcie plakatu, rysunku, bądź zdarzenia nawiązującego do tematyki  segregacji odpadów.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
 2. a) otwarcie strony internetowej o adresie https://www.facebook.com/uniatarnowzssa
 3. b) wysłanie wiadomości do Operatora ze zdjęciem(w formie pliku graficznego jpg, jpeg)
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu (zgodnie z ustawą osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2014 r., nr 0, poz. 1182 z późn. zm.).
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanego do Konkursu zdjęcia oraz, że zdjęcie to nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, iż uzyskał on zgodę osób przedstawionych na zdjęciu na wykonanie zdjęcia oraz wykorzystanie go przez Współorganizatorów do własnych celów promocyjnych i marketingowych, w tym na jego zamieszczenie w Internecie w galerii, na stronie internetowej.
 7. Materiały Konkursowe oceniają wszyscy zainteresowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.
 8. Wszystkie nadesłane zdjęcia będą opublikowane na profilu https://www.facebook.com/uniatarnowzssa i podlegać będą ocenom użytkowników Facebooka w postaci kliknięć znacznika „Lubię to!” pod zdjęciami.
 9. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który w dniu 24.09.2015 o godzinie 23.59 zdobędzie największych ilość „polubień” pod zdjęciami.
 10. Współorganizatorzy nie odpowiadają za komentarze innych użytkowników Facebooka pod zdjęciami nadesłanymi przez Uczestników Konkursu.
 11. Współorganizatorzy ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Współorganizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości Na Facebooku. Decyzja Współorganizatorów o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 12. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w konkursie w dowolnej chwili wysyłając wiadomość do Współorganizatora z prośbą o usunięcie jego zdjęcia z galerii zdjęć.
 13. Głosowanie na zdjęcia dopuszcza oddanie głosów na kilka zdjęć
 • 5 Prawa autorskie
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć i przysługuje mu do tych prac pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Współorganizatorów jego wizerunku, który będzie przedstawiony na nadesłanych przez niego zdjęciach, jak również oświadcza, iż posiada zgody osób trzecich, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach stanowiących Materiał Konkursowy oraz zgodę na ich wykorzystanie i udzielenie Współorganizatorom licencji na korzystanie z Materiału Konkursowego. W tym zakresie Uczestnik Konkursu udziela Współorganizatorom wyłącznej, nieodpłatnej, licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Materiału Konkursowego dla celów marketingowych i reklamowych.
 3. Uczestnicy Konkursu udzielają Współorganizatorom nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanego przez nich Materiału Konkursowego począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu, na wszystkich znanych polach eksploatacji, zgodnie z art.

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń do liczby wykorzystań, a w szczególności licencji na jego utrwalanie                                 i zwielokrotnianie dowolną techniką, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera

i sieci Internet oraz publiczne wyświetlanie.

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oświadcza, że jest zobowiązany do zaspokojenia w całości wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych Współorganizatorom lub dochodzonych przez te osoby od Współorganizatorów w związku z wykorzystaniem zdjęć przez Współorganizatorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku zasądzenia od Współorganizatorów obowiązku lub faktycznego zaspokojenia przez Współorganizatorów roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, na pierwsze żądanie Współorganizatorów zobowiązany jest do zwrotu na jego rzecz

całości tych roszczeń.

 1. Współorganizator ma prawo usunąć nadesłane zdjęcia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Współorganizatorów i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich zdjęcia nie będą zawierały treści wskazanych w ustępie poprzedzającym.
 • 6 Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie są bony upominkowe do zrealizowania w Galerii Gemini w Tarnowie o wartości:
 2. a) Zwycięzca I miejsca – bon o wartości 400 zł
 3. b) Zwycięzca II miejsca – bon o wartości 300 zł
 4. b) Zwycięzca III miejsca – bon o wartości 200 zł
 5. Zdobywcy Nagród zobowiązują się do odebrania Nagrody w dniu 27.09.2015 podczas zawodów żużlowych przed biegami nominowanymi.
 6. Współorganizatorzy zobowiązują się zapewnić Zdobywcom Nagród (wraz z jednym opiekunem) bezpłatne wejście na zawody żużlowe.
 7. Zdobywcy Nagrody zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości wysłanej poprzez Facebooka.
 8. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do podania numeru kontaktowego w celu przekazania biletów wejściowych na zawody żużlowe.
 9. Przekazanie biletów wejściowych odbędzie się w dniu. 25.09.2015.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie https://www.facebook.com/uniatarnowzssa i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia w sposób przewidziany Regulaminem, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Współorganizatorzy zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 4. Współorganizatorzy nie są odpowiedzialni za brak możliwości udziału w Konkursie wskutek problemów związanych z przesyłaniem danych oraz nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub ich uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie poprzez wiadomości na stronie https://www.facebook.com/uniatarnowzssa .

Warunkiem rozpoznania reklamacji jest jej zgłoszenie w terminie trwania Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.

 1. Spory dotyczące Konkursu będą rozwiązywane przez Współorganizatorów. Wszelkie decyzje Współorganizatorów w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Uczestnikom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Współorganizatorów z tytułu uczestnictwa w Konkursie, wykluczenia z Konkursu oraz innych decyzji Współorganizatorów w tym w szczególności co do przyznania lub odmowy przyznania Nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z jego uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności prawa do żądania wydania Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

wesbud

Nowrem Group

wia-lanwamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

rehamedica

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

Muszynianka

Chemart

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

ReDrog S.C.

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST